תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש

(עודכן לאחרונה ביום 22/03/19)

כללי:

 • התכנים והשירותים, כהגדרתם להלן ,מוצעים לכם באתר, כהגדרתו להלן, על ידי גט ווייזר בע”מ אשר משרדיה מצויים ברחוב הסנדלר בחיפה (“גט ווייזר בע”מ”). השימוש באתר, בשירותים ובתכנים המוצעים באתר כפופים לתנאי שימוש אלה, מדיניות הפרטיות של גט ווייזר בע”מ והוראות הדין.
 • תנאי השימוש בצירוף מדיניות הפרטיות מהווים יחדיו את ההסכם בין גט ווייזר בע”מ לבין המשתמשים ביחס לשימוש שיעשו המשתמשים בתכנים ובשירותים (“ההסכם“) ועל כן יש לקרוא אותם בעיון שכן כל שימוש שיעשה בהם המשתמש מעיד על הסכמתו לתנאי ההסכם.
 • אנו עושים את מירב המאמצים ומשקיעים משאבים ניכרים בהפעלת האתר. אם נתקלתם בבעיה כלשהי, בטעות או בשגיאה, או אם יש לכם שאלה או הערה, אנא צרו קשר עמנו באמצעות משלוח הודעה לכתובת הדוא”ל: info@getwiser.co.il וכמפורט באתר.
 • ההסכם מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הוראותיו מתייחסות, כמובן, גם למשתמשים שאינם מגדירים עצמם בלשון זכר כאמור.
 • אנו רשאים לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בהסכם ו/או בחלקו, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי.
 • כל שינוי מהותי בתנאי ההסכם יפורסם ויחייב את המשתמשים מרגע פרסומו. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ למשתמשים לעיין באופן תקופתי בהוראות ההסכם. במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם זה לבין הוראות הדין, יגברו הוראות ההסכם. אולם אם דין כלשהו אינו מאפשר התניה על הוראותיו, יקראו הוראות ההסכם כך שיעלו בקנה אחד עם הוראות הדין ובמידת האפשר לפי הכוונה המקורית של הוראות ההסכם.
 • כל המחירים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין. אנו רשאים רשאית לעדכן את המחירים באתר מעת לעת לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
 • רישומי גט ווייזר בע”מ ורישומינו בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות באמצעות האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. התכנים ו/או המידע אודות השירותים המוצגים באתר, מכל מין וסוג שהוא, הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים אותנו כלל. המשתמש מאשר כי ידוע לו והוא מקבל את העובדה כי המידע הנ”ל עלול להיות לא מדויק ועלול לכלול שגיאות, טעויות, מידע חסר או מידע חלקי וגט ווייזר בע”מ לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת כתוצאה מהצגת המידע באתר, השימוש שייעשה המשתמש במידע זה ו/או הסתמכותו עליו.
 • גט ווייזר בע”מ רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות אך רשאית בכל עת להפסיקם, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 • בעת הרישום לקבלת פניות מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של גט ווייזר בע”מ (הכוללים גם דברי פרסומת שלה ו/או של שותפיה העסקיים). ניתן שלא להירשם לקבלת דיוורים אלה וניתן בכל עת, בהתאם להוראות הדין, להסיר את עצמך מן הדיוור דרך הלינק (קישורית) בתחתית הדיוור שהתקבל ו/או באמצעות משלוח הודעה מתאימה בדוא”ל לכתובת: info@getwiser.co.il.
 • באתר עלולים להיות קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
 • גט ווייזר בע”מ אינה אחראית לתוכן המידע הנמצא באתרי צד ג’. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג’ כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי גט ווייזר בע”מ לאותם אתרים מקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם. גט ווייזר בע”מ אינה מתחייב כי כל הקישורים (‘לינקים’) שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לדף אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים והכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שימצא באתר קישור לדף מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

הגדרות

למונחים להלן תהא הפרשנות שלצידם:

 • הסכם – תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות של גט ווייזר בע”מ, כמקשה אחת.
 • אתר – אתרי האינטרנט ו/או היישומונים (אפליקציות) ו/או כל יתר דפי המדיה הדיגיטלית (והרשתות החברתיות) האחרים המופעלים כיום וכפי שיפעלו בעתיד על ידי גט ווייזר בע”מ ו/או על ידי מטעמה בהם מוצעים השירותים והתכנים.
 • השירותים – מכלול השירותים, המוצרים והפעילויות המוצעים באתר על ידי גט ווייזר בע”מ.
 • תכנים / תוכן / מידע – מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות, כתבות, תמונות, מקטעי מלל ומקטעי וידאו, אודיו, צליל וכד’ המוצגים מפעם לפעם באתר ובכלל זה תכנים הקשורים בשירותים.
 • את/ה ו/או משתמש/ים– ישות משפטית הגולשת באתר ונחשפת לתכנים ולשירותים ו/או הזינה באתר את פרטי יצירת הקשר.
 • פרטי יצירת קשר – מידע שהוזן על ידי המשתמש על מנת שייצרו עימו קשר הספקים הכולל בין היתר שם מלא, כתובת דוא”ל ומספר טלפון נייד.
 • ספקים – גופים הקשורים עם גט ווייזר בע”מ בהסכם מחייב אליהם הועברו פרטי יצירת הקשר של המשתמש.

איך זה עובד בעצם?

בחלק מהתכנים המתפרסמים באתר תתאפשר למשתמש להזין פרטי יצירת קשר על מנת שיוכל לקבל פניות מהספקים.

הזנת פרטי הקשר על ידי המשתמש מהווה את הסכמתו לכך כי פרטים אלו יועברו לספקים והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך.

המשתמש מתחייב כי פרטי יצירת הקשר יהיו מדויקים ומעודכנים והמשתמש מתחייב כי כל הזנתם נעשתה בסמכות ואינה מפרה זכויות צדדים שלישיים ו/או את הוראות הדין.

פרטי יצירת הקשר יועברו לספקים והם ייצרו קשר עם המשתמש ועל אחריותם.

האותיות הקטנות

מבלי לגרוע מהצהרות מהתחייבויות המשתמש בכל מקום אחר בהסכם, המשתמש מצהיר, מאשר ומתחייב כי: (א) הוא רשאי להתקשר עם החברה לפי הוראות ההסכם ולפי כל דין וימלא אחר הוראות ההסכם והוראות הדין במסגרת השימוש שייעשה באתר (ב) החברה לא תשא באחריות לכל נזק או הפסד, מכל מין וסוג שהוא, שיגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש באתר / בתכניו ו/או בשירותים ו/או עקב הסתמכותו עליהם ו/או עקב שירות ו/או מוצר שבחר לרכוש מהספקים והוא פוטר את החברה מכל אחריות בקשר לכך (ג) לא יפר את זכויות הקניין של החברה באתר, לרבות זכויות הקניין הרוחני שלה ובכלל זה לא יעתיק ו/או ישכפל את האתר ו/או את התכנים שבו (ד) שהזנת פרטי יצירת הקשר מהווה את הסכמתו להיכלל במאגר המידע של החברה. במועד הזנת פרטי יצירת הקשר יתבקש המשתמש לאשר באופן מפורש את הסכמתו למשלוח הודעות, עדכונים ודברי פרסומת אך בכל עת יוכל המשתמש להסיר את הסכמתו לקבל אותם, בהתאם להוראות הדין.

 

אין להסתמך על התכנים באתר כתחליף לייעוץ מקצועי כלשהו ועל המשתמש לעשות בדיקות בעצמו לפני החלטתו להתקשר בהסכם מחייב עם הספקים.

גט ווייזר בע”מ עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, גט ווייזר בע”מ אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית והיא אינה אחראית לנזקים, קלקולים, תקלות או כשלים באתר ובמערכותיו והמשתמש פוטר את גט ווייזר בע”מ מכל אחריות בקשר לכך.

האתר, השירותים המוצעים בו והתכנים שבו ניתנים כמות שהם – AS IS – וגט ווייזר בע”מ תהא פטורה מכל אחריות, ישירה ועקיפה, לכל נזק העלול להגרם למשתמש כתוצאה מבחירתו להתקשר עם הספק בהסכם מחייב.

היעדר אחריותה של גט ווייזר בע”מ ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

מובהר כי היעדר אחריותה של גט ווייזר בע”מ ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה גט ווייזר בע”מ מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של משתמש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על גט ווייזר בע”מ ו/או מי מטעמה.

כל מידע פרסומי כל חומר פרסומי המוצג באתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשותה של גט ווייזר בע”מ והיא אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר.

אין לראות בפרסום באתר כעידוד או כהמלצה של גט ווייזר בע”מ לרכישת מוצרים או שירותים כלשהם ואין לראות בה כצד לפרסומים אלה או לכל עסקה שיעשה המשתמש בעקבות הפרסומים.

עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר לאתר אחר או הימצאותו של קישור לאתר צד ג’ כלשהו באתר (“האתר המקושר”) אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר המקושר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, וגט ווייזר בע”מ לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, גט ווייזר בע”מ איננה שולטת, איננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג’, לרבות האתר המקושר בין אם מדובר בקישורים טקסטואליים או ויזואליים (קרי, קישורים המאפשרים גישה ישירה מהאתר לתכנים כגון משחקים, תמונות וקבצי וידיאו מאתרים אחרים) או כל תוכן אחר המוצג באתר על ידי צד שלישי – על המשתמש לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו בטרם השימוש בהם ובטרם מסירה של פרטים אישיים באתרים אלה.

גט ווייזר בע”מ אינה מתחייבת כי השירות יהא זמין בכל רחבי מדינת ישראל ו/או בשטחים בשליטה אזרחית ו/או ביטחונית של מדינת ישראל ו/או שיהא זמין בכל ימות השנה והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה כלפי גט ווייזר בע”מ בקשר לכך, לרבות טענות בדבר אפליה כלשהי.

המשתמש מאשר כי ידוע לו והוא מסכים לכך במפורש כי גם ייקבע על ידי ערכאה משפטית מחייבת כי למרות האמור לעיל יש להטיל על גט ווייזר בע”מ אחריות כלשהי ביחס לאתר ו/או לתכנים ו/או לשירותים, הפיצוי למשתמש לא יעלה על סך של 1000 ₪.

הזכויות באתר ותכניו

אסור למשתמש  לעשות שימוש בתכני האתר באופן הפוגע בזכויות של צדדים שלישיים ובכלל זה אסור לו להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם את התכנים ללא הסכמת גט ווייזר בע”מ מראש ובכתב. גט ווייזר בע”מ תהא רשאית לבצע כל פעולה ביחס לאתר לרבות למכור את האתר ו/או למכור שטחי פרסום באתר ו/או להציב בו קישורים ממומנים.

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים בתכני האתר ובמותגיו  הנם רכושה של גט ווייזר בע”מ בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצוב האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר. משתמש אינו רשאי בלא קבלת רשותה של גט ווייזר בע”מ מראש ובכתב): (א) לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע ותוכן כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, קטעי אודיו ווידאו וטקסטים, עיצוב ותמונות וכיוצא בזאת (ב) להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים (ג) ליצור לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר (ד) להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (i- Frame), גלויה או סמויה (ה)  להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

שינויים באתר ובשירותים

 

גט ווייזר בע”מ רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים המפורטים באתר, כולם או מקצתם ולשנות מעת לעת את מבנה ומראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים המוצגים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם לרבות גביית תשלום עבור שירותים כאלה ואחרים. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים מעת לעת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי גט ווייזר בע”מ בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. גט ווייזר בע”מ שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלות על השימוש באתר ובשירותים המפורטים בו. משתמשי האתר נדרשים לעיין בנוסח תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של גט ווייזר בע”מ מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

פניות לגט ווייזר בע”מ

בכל שאלה אודות השירותים או התכנים המפורסמים באתר ושאלות נוספות הנוגעות לאתר ניתן לפנות לנציגי גט ווייזר בע”מ בדואר אלקטרוני, בכתובת: info@getwiser.co.il

הדין החל, סמכות שיפוט

המשתמש מסכים בזאת, כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד גט ווייזר בע”מ תוגבל בתקופה של 12 חודשים ממועד היווצרות העילה, ויש לראות בסעיף זה משום הסכם לתקופת התיישנות לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, לאור מהות השירותים. הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת.

הדין הנהוג בישראל יחול על תנאי שימוש אלה ולבתי המשפט המוסמכים שמושבם בעיר תל-אביב תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הנודע לתנאי ההסכם והצדדים מכפיפים עצמו מרצון וללא כל אילוץ או כפיה לסמכותם זו.

מדיניות  פרטיות

 1. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בין המשתמש לבין גט ווייזר בע”מ, המורכב כאמור מתנאי השימוש (בהם ניתן לעיין על ידי הקלקה כאן ומדיניות פרטיות זו.
 1. לכל המונחים במדיניות הפרטיות המפורטת להלן תהא הפרשנות שנתנה להם בתנאי השימוש למעט אם יצוין אחרת במפורש במסגרת מדיניות זו להלן.
 1. מאחר וגט ווייזר בע”מ מכבדת את פרטיות המשתמשים החליטה גט ווייזר בע”מ לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
 1. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי גט ווייזר בע”מ ביחס לפרטיות המשתמשים וכיצד משתמשת גט ווייזר בע”מ במידע, כהגדרת מונח זה בתנאי השימוש.
 1. פרטיותם של המשתמשים ואבטחת המידע מהוות חלק חשוב בכל הנוגע לפעילות גט ווייזר בע”מ במסגרת האתר וגט ווייזר בע”מ עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן עליה בהתאם להוראות הדין.
 1. מדיניות הפרטיות של גט ווייזר בע”מ מסבירה אילו נתונים אודות המשתמש היא אוספת, איך ומדוע גט ווייזר בע”מ אוספת נתונים, מדוע היא אוספת אותם, מה בכוונתה של גט ווייזר בע”מ לעשות בהם וכיצד המשתמש יכול לקבל גישה ולעדכן את הנתונים.
 1. בעקרון, גט ווייזר בע”מ אוספת את הנתונים אך ורק לצורך מתן השירותים, תשמור עליו לפרק זמן שאינו עולה על הנדרש ובכוונתה לשמור עליו באופן ראוי ובטוח.
 1. כאמור בתנאי השימוש, על מנת לקבל פניות מהספקים על המשתמש להזין באתר את פרטי יצירת הקשר שלו. המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור פרטים אלו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה, ללא כל כפייה ומרצון. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש במידע על ידי גט ווייזר בע”מ ומאשר כי השימוש בהם, לרבות העברתו לספקים, לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 1. גט ווייזר בע”מ עלולה לאסוף נתונים אודות המשתמש באחת או יותר מהדרכים הבאות: (א) הזנת פרטי הקשר על ידי המשתמש (ב) מידע שמקורו בצדדים שלישיים  (ג) נתונים שגט ווייזר בע”מ מקבלת על סמך השימוש שהמשתמש עושה באתר שאינם מזהים את המשתמש באופן אישי.
 1. גט ווייזר בע”מ, הספקים והשותפים העסקיים שלה משתמשים בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון של נתונים סטטיסטיים בזמן שהמשתמש מבקר באתר לרבות באמצעות קובצי Cookie או טכנולוגיות דומות וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות נתונים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.
 1. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. ככל שמשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש כיצד לפעול.
 1. ככלל, השימוש במידע ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
 • לאפשר למשתמש להשתמש באתר.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • כדי להתאים את התכנים שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש.
 • דיוור ישיר, כדי לשלוח למשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר עלוני מידע, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שגט ווייזר בע”מ מאמינה שהמשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו ותכניו.
 1. גט ווייזר בע”מ עלולה להיעזר מפעם לפעם בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר ו/או מתן שירותים אחרים. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילות המשתמש. כמו כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילות המשתמש ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותו; כל זאת בכפוף למדיניות פרטיות אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של גט ווייזר בע”מ והמפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים.
 1. גט ווייזר בע”מ מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, גט ווייזר בע”מ לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה תביעה או דרישה כנגד גט ווייזר בע”מ ו/או מי מטעמה היה ונגרם לו נזק, אבדן או הפסד מכל מין וסוג שהוא עקב כך שהמידע האישי שלו דלף עקב חדירה בלתי מורשית כאמור.
 1. גט ווייזר בע”מ תמנע מהעברה לצד ג’ של נתונים אישיים ו/או כל מידע אחר ביחס למשתמשים, אם וככל שאלה שהתקבלו אצלה ללא אישור מפורש של המשתמש. על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, גט ווייזר בע”מ רשאית, אך אינה חייבת, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין, גם ללא אישור מפורש של המשתמש:
 • הפרת מדיניות פרטיות זו ו/או ההסכם ו/או כל דין.
 • קיימות הוראות דין המחייבות את גט ווייזר בע”מ להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג’ כלשהו.
 • במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין המשתמש לבין גט ווייזר בע”מ.
 • במקרה שגט ווייזר בע”מ סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: במשתמש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג’ כלשהו.
 • כאשר הנתונים נדרשים לשם השלמת רכישת שירות באתר למשל למכבסה.
 • במקרה שהפעילות של האתר תעבור לגורם אחר, גט ווייזר בע”מ תהא רשאית לספק את כל המידע שברשותה לגורם שיפעיל את האתר.
 1. מובהר, כי החריגים הנ”ל לשמירת הנתונים אינם מטילים על גט ווייזר בע”מ חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי גט ווייזר בע”מ בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.
 1. מסירת המידע בעת ההרשמה באתר מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטיו וכל מידע שיופק על סמך ניתוח נתונים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת גט ווייזר בע”מ, יוחזקו על ידי גט ווייזר בע”מ וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות שפורטו לעיל ובהתאם להוראות הדין.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהסרת כל ספק, מובהר כי בהסכמתו לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו מאשר בזאת המשתמש את הסכמתו לקבל מגט ווייזר בע”מ ו/או שותפיה העסקיים ו/או הספקים כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות באמצעות מסרונים ו/או דואר אלקטרוני (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: “המייל”).המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד גט ווייזר בע”מ ו/או מי מטעמה בגין קבלת הדיוור הישיר האמור. במידה והמשתמש מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל, באמצעות המייל, עליו לשלוח לגט ווייזר בע”מ דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת הדיוור, לכתובת: info@getwiser.co.il
 2. משתמש יקר, פעילויות ושירותים שונים במסגרת האתר עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע לפרטיותך. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים במדיניות זו.

ט.ל.ח.