מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 

מדיניות  פרטיות

 1. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם בין המשתמש לבין גט ווייזר בע”מ, המורכב כאמור מתנאי השימוש (בהם ניתן לעיין על ידי הקלקה כאן ומדיניות פרטיות זו.
 1. לכל המונחים במדיניות הפרטיות המפורטת להלן תהא הפרשנות שנתנה להם בתנאי השימוש למעט אם יצוין אחרת במפורש במסגרת מדיניות זו להלן.
 1. מאחר וגט ווייזר בע”מ מכבדת את פרטיות המשתמשים החליטה גט ווייזר בע”מ לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.
 1. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי גט ווייזר בע”מ ביחס לפרטיות המשתמשים וכיצד משתמשת גט ווייזר בע”מ במידע, כהגדרת מונח זה בתנאי השימוש.
 1. פרטיותם של המשתמשים ואבטחת המידע מהוות חלק חשוב בכל הנוגע לפעילות גט ווייזר בע”מ במסגרת האתר וגט ווייזר בע”מ עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן עליה בהתאם להוראות הדין.
 1. מדיניות הפרטיות של גט ווייזר בע”מ מסבירה אילו נתונים אודות המשתמש היא אוספת, איך ומדוע גט ווייזר בע”מ אוספת נתונים, מדוע היא אוספת אותם, מה בכוונתה של גט ווייזר בע”מ לעשות בהם וכיצד המשתמש יכול לקבל גישה ולעדכן את הנתונים.
 1. בעקרון, גט ווייזר בע”מ אוספת את הנתונים אך ורק לצורך מתן השירותים, תשמור עליו לפרק זמן שאינו עולה על הנדרש ובכוונתה לשמור עליו באופן ראוי ובטוח.
 1. כאמור בתנאי השימוש, על מנת לקבל פניות מהספקים על המשתמש להזין באתר את פרטי יצירת הקשר שלו. המשתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור פרטים אלו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה, ללא כל כפייה ומרצון. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש במידע על ידי גט ווייזר בע”מ ומאשר כי השימוש בהם, לרבות העברתו לספקים, לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 1. גט ווייזר בע”מ עלולה לאסוף נתונים אודות המשתמש באחת או יותר מהדרכים הבאות: (א) הזנת פרטי הקשר על ידי המשתמש (ב) מידע שמקורו בצדדים שלישיים  (ג) נתונים שגט ווייזר בע”מ מקבלת על סמך השימוש שהמשתמש עושה באתר שאינם מזהים את המשתמש באופן אישי.
 1. גט ווייזר בע”מ, הספקים והשותפים העסקיים שלה משתמשים בטכנולוגיות שונות לאיסוף ואחסון של נתונים סטטיסטיים בזמן שהמשתמש מבקר באתר לרבות באמצעות קובצי Cookie או טכנולוגיות דומות וזאת לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות נתונים, כדי להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.
 1. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. ככל שמשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש כיצד לפעול.
 1. ככלל, השימוש במידע ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
 • לאפשר למשתמש להשתמש באתר.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • כדי להתאים את התכנים שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש.
 • דיוור ישיר, כדי לשלוח למשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר עלוני מידע, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שגט ווייזר בע”מ מאמינה שהמשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו ותכניו.
 1. גט ווייזר בע”מ עלולה להיעזר מפעם לפעם בצדדים שלישיים, ביניהם חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר ו/או מתן שירותים אחרים. יתכן כי חלק מהפרסומות ו/או השירותים מגיעים משרתים של צדדים שלישיים. יתכן שצדדים אלה אוספים מידע אודות פעילות המשתמש. כמו כן יתכן שצדדים אלה, משתמשים במידע (שאינו כולל מידע אישי, כהגדרתו להלן), על פעילות המשתמש ברשת, בין היתר על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שעשויים לעניין אותו; כל זאת בכפוף למדיניות פרטיות אשר יתכן כי היא שונה ממדיניות הפרטיות של גט ווייזר בע”מ והמפורטת באתריהם של אותם צדדים שלישיים.
 1. גט ווייזר בע”מ מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, גט ווייזר בע”מ לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה תביעה או דרישה כנגד גט ווייזר בע”מ ו/או מי מטעמה היה ונגרם לו נזק, אבדן או הפסד מכל מין וסוג שהוא עקב כך שהמידע האישי שלו דלף עקב חדירה בלתי מורשית כאמור.
 1. גט ווייזר בע”מ תמנע מהעברה לצד ג’ של נתונים אישיים ו/או כל מידע אחר ביחס למשתמשים, אם וככל שאלה שהתקבלו אצלה ללא אישור מפורש של המשתמש. על אף אמור לעיל, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן, גט ווייזר בע”מ רשאית, אך אינה חייבת, להעביר את המידע באופן מלא ו/או חלקי, לפי נסיבות העניין, גם ללא אישור מפורש של המשתמש:
 • הפרת מדיניות פרטיות זו ו/או ההסכם ו/או כל דין.
 • קיימות הוראות דין המחייבות את גט ווייזר בע”מ להעביר את המידע, באופן מלא או חלקי, לצד ג’ כלשהו.
 • במקרה של מחלוקת כלשהי, או כל הליך משפטי או מעין משפטי בין המשתמש לבין גט ווייזר בע”מ.
 • במקרה שגט ווייזר בע”מ סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שבהעברת המידע יש כדי למנוע פגיעה חמורה באחד או יותר מאלה: במשתמש, בחייו, בבריאותו, ברכושו, או כל נזק לצד ג’ כלשהו.
 • כאשר הנתונים נדרשים לשם השלמת רכישת שירות באתר למשל למכבסה.
 • במקרה שהפעילות של האתר תעבור לגורם אחר, גט ווייזר בע”מ תהא רשאית לספק את כל המידע שברשותה לגורם שיפעיל את האתר.
 1. מובהר, כי החריגים הנ”ל לשמירת הנתונים אינם מטילים על גט ווייזר בע”מ חובה כלשהי לדווח ו/או להעביר מידע למאן דהוא, ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי גט ווייזר בע”מ בנוגע למסירת ו/או לאי מסירת המידע ו/או לתוצאות מסירה ו/או אי מסירה כאמור.
 1. מסירת המידע בעת ההרשמה באתר מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטיו וכל מידע שיופק על סמך ניתוח נתונים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת גט ווייזר בע”מ, יוחזקו על ידי גט ווייזר בע”מ וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות שפורטו לעיל ובהתאם להוראות הדין.
 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהסרת כל ספק, מובהר כי בהסכמתו לאמור בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו מאשר בזאת המשתמש את הסכמתו לקבל מגט ווייזר בע”מ ו/או שותפיה העסקיים ו/או הספקים כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, לרבות באמצעות מסרונים ו/או דואר אלקטרוני (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: “המייל”).המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982, כנגד גט ווייזר בע”מ ו/או מי מטעמה בגין קבלת הדיוור הישיר האמור. במידה והמשתמש מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל, באמצעות המייל, עליו לשלוח לגט ווייזר בע”מ דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת הדיוור, לכתובת: hello@getwiser.co.il
 2. משתמש יקר, פעילויות ושירותים שונים במסגרת האתר עשויים לכלול תנאים נוספים בנוגע לפרטיותך. אלא אם צוין אחרת במפורש בכתב, הרי שהתנאים הנוספים, ככל שיהיו, יחולו בנוסף לאלה הכלולים במדיניות זו.

ט.ל.ח.